Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Nektaro lašai Śrī Śikṣāṣṭaka

Śrī Śikṣāṣṭaka

Vartotojo vertinimas: / 0
BlogiausiasGeriausias 

Viešpats Caitanya Mahāprabhu nurodė savo mokiniams rašyti knygas apie Kṛṣṇos mokslą. Šią užduotį Jo pasekėjai vykdo iki šiol. Viešpaties Caitanyos išdėstytos filosofijos paaiškinimai ir pristatymai dėka mokinių sekos yra patys gausiausi, tiksliausi ir nuosekliausi. Nors Viešpats Caitanya dar jaunystėje buvo plačiai pripažintas mokslininkas, Jis paliko tik aštuonis posmus, vadinamus Šikšāštaka. Šie aštuoni posmai aiškiai atskleidžia Jo misiją ir nurodymus. Šios labiausiai vertingos maldos yra pateikiamos čia.

Śrī Caitanyos Mahāprabhu Aštuoni Pamokantys Posmai (Śrī Śikṣāṣṭaka), aprašyti "Caitanya Caritamṛtos" Antya 20 skyriuje:

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṇkīrtanam

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya

nayanaṁ galad-aśru-dhārayā
vadanaṁ gadgada-ruddhayā girā
pulakair nicitaṁ vapuḥ kadā
tava-nāma-grahaṇe bhaviṣyati

yugāyitaṁ nimeṣeṇa
cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ
govinda-viraheṇa me

āśliṣya vā pāda-ratāṁ pinaṣṭu mām
adarśanān marma-hatāṁ karotu vā
yathā tathā vā vidadhātu lampaṭo
mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ

cetaḥ - sąmonės; darpaṇa—veidrodį; mārjanam—nuvalančiam; bhava—materialaus gyvenimo; mahā-dāva-agni—didžiulį miško gaisrą; nirvāpaṇam—užgesinančiam; śreyaḥ—geros sėkmės; kairava—baltąjį lotosą; candrikā—mėnulio spinduliais; vitaraṇam—išskleidžiančiam; vidyā—išminties, pasiaukojimo tarnystės; vadhū—žmonos; jīvanam—gyvybei; ānanda—palaimos; ambudhi—jūra; vardhanam—padidinančiam; prati-padam—kiekvienu žingsniu; pūrṇa-amṛta—kupiną nektaro; āsvādanam— skonį suteikiančiam; sarva—visiškai; ātmasnapanam—numaudančiam sielą; param—aukščiausiam; vijayate—pergalė priklauso; śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam—kolektyviniam Kṛṣṇos šventų vardų giedojimui.

nāmnām—šventų vardų; akāri—apreiški; bahudhā—tiek daug; nija-sarva-śaktiḥ—visas Savo galias; tatra—juose; arpitā—sutelkei; niyamitaḥ—taisyklių; smaraṇe—atsimenant; na—nėra; kālaḥ—tuo metu; etādṛśī—tokia didelė; tava—tavo; kṛpā—malonė; bhagavan—O Viešpatie; mama—mano; api—tačiau; durdaivam—nesėkmė, bloga lemtis; īdṛśam—tokia; iha—čia (kartojant šventus vardus); ajani—gimsta; na—ne; anurāgaḥ—potraukis.

tṛṇāt api—net už žolę; su-nīcena—dar menkesniu; taroḥ api – net už medį; sahiṣṇunā—pakantesniu; amāninā—be jokios savigarbos; māna-dena—rodant pagarbą; kīrtanīyaḥ—turi būti šlovinamas; sadā—nuolatos; hariḥ—Hari.

na—ne; dhanam—turtų; na—ne; janam—pasekėjų, pavaldinių, žmonių; na—ne; sundarīṁ kavitām—gražių moterų, išminties ar posmų; vā—arba; jagat-īśa—O visatos Valdove; kāmaye—aš trokštu; mama—mano; janmani—gimimas; janmani—po gimimo; īśvare—O brangusis Viešpatie; bhavatāt—lai bus; bhaktiḥ—pasiaukojimo tarnystė; ahaitukī—nepriežastinė; tvayi—Tau.

ayi—o; nanda-tanuja—Nandos sūnau; kiṅkaram—nuolankų tarną; patitam—puolusį; mām—mane; viṣame—į siaubingą; bhavāmbudhau—materialaus gyvenimo jūrą; kṛpayā—maloningai; tava—tavo; pāda-paṅkaja—lotosinių pėdų; sthita—esančią, prilipusią prie; dhūlī-sadṛśaṁ—tarsi dulkę; vicintaya—laikyk.

nayanam—iš akių; galat-aśru-dhārayā—ašaros liesis srove; vadanam—balsui; gadgada—drebant; ruddhayā—užstrigę girā—žodžiai; pulakaiḥ—pašiurpusiais plaukais; nicitam—padengtas; vapuḥ—kūnas; kadā—kada; tava—į tavo; nāma-grahaṇe—vardą įsikibus; bhaviṣyati—bus.

yugāyitam—visu amžiumi virsta; nimeṣeṇa—akimirka cakṣuṣā—akys; prāvṛṣāyitam—virsta liūčių sezonu; śūnyāyitam—tuščia; jagat—visata; sarvam—visa; govinda-viraheṇa—dėl išsiskyrimo su Govinda jausmo; me—man.

āśliṣya—stipriai apkabindamas; vā—arba; pāda-ratām—pasišventusiai jo pėdoms; pinaṣṭu—gali sutraiškyti; mām—mane; adarśanāt—pasislėpdamas;  marma-hatām—sudaužyti širdį; karotu—jis gali; vā—arba; yathā tathā—kaip Jis panorėtų; vā—arba; vidadhātu— lai taip ir daro; lampaṭaḥ—paleistuvis; mat-prāṇa-nāthaḥ—mano gyvenimo Viešpats; tu—vis tiek; saḥ—jis; eva—vienintelis; na aparaḥ—ir niekas kitas.

1) Śrī Kṛṣṇa saṅkīrtana – aukščiausiasis šventų vardų šlovinimas nugali viską! Jis nuvalo sąmonės veidrodį, užgesina materialaus gyvenimo didžiulį miško gaisrą ir gaivinančiais mėnesienos spinduliais išskleidžia geros sėkmės baltąjį lotosą. Jis yra išminties, jo žmonos gyvybė. Jis sukelia potvynį palaimos jūroje. Kiekviename žingsnyje jis suteikia nemirtingumo nektaro pilną skonį ir visais atžvilgiais nuprausia sielą.

2) Tiek daug vardų Tu apreiškei, ir jiems suteikei visas savo galias. Nėra nustatyto laiko ir jokių taisyklių juos atminti. O Viešpatie, Tavo malonė tokia didelė! Bet štai mano bloga lemtis, mano nesėkmė: aš neturiu potraukio Tavo vardams.

3)Viešpats Hari turi būti nuolat šlovinamas, laikant save menkesniu už žolę, būnant pakantesniu už medį, nesitikint iš kitų pagarbos ar pripažinimo, bei rodant pagarbą kitiems.

4) O visatos valdove, aš nenoriu turtų, pasekėjų (žmonos, sūnų, draugų ar giminaičių), gražių moterų, išminties ar poetiškos iškalbos. Brangusis Viešpatie, prašau tik nepriežastinės pasiaukojimo tarnystės Tau, gimimas po gimimo.

5) O Nandos sūnau, aš tavo nuolankus tarnas, įpuolęs į siaubingą materialios egzistencijos jūrą. Prašau, maloningai laikyk mane dulkele, prilipusia prie Tavo lotosinių pėdų.

6) Kada gi ašaros srovėmis tekės iš mano akių, mano balsas virpės ir žodžiai strigs burnoje, o plaukai ant viso kūno stosis piestu giedant Tavo šventą vardą?

7) Viena akimirka virto visu amžiumi, mano akys pavirto liūčių sezonu, o visas pasaulis staiga man tapo tuščias nuo išsiskyrimo su Govinda jausmo.

8) Jis gali apkabinti mane, pasišventusią Jo pėdoms, arba gali mane kankinti ir sudaužyti mano širdį, pasislėpdamas nuo manęs. Palaidūnas, Jis gali elgtis taip kaip nori, bet vis tiek Jis vienintelis yra mano gyvenimo Viešpats.

Atnaujinta (Pirmadienis, 09 Lapkritis 2015 12:36)

 
Kalendorius