Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Nektaro lašai Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka - Aštuonios maldos Guru

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka - Aštuonios maldos Guru

Vartotojo vertinimas: / 0
BlogiausiasGeriausias 

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura

Śrīla Višvanātha Čakravarti Thākura, atėjęs į šį pasaulį septyniolikto amžiaus viduryje yra didis dvasinis mokytojas Kṛṣṇos sąmonės guru ir mokinių sekoje. Jis sako: „Kas su dideliu rūpesčiu ir dėmesiu brāhma-muhurtos metu garsiai kartos šias gražias maldas dvasiniam mokytojui, mirties metu gaus galimybę tiesiogiai tarnauti Kṛṣṇai, Vrindavanos šeimininkui.“

saṁsāra-dāvānala-līḍha-loka-
trāṇāya kāruṇya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāṇa-guṇārṇavasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

mahāprabhoḥ kīrtana-nṛtya-gīta-
vāditra-mādyan-manaso rasena
romāñca-kampāśru-taraṅga-bhājo
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-
śṛṅgāra-tan-mandira-mārjanādau
yuktasya bhaktāṁś ca niyuñjato 'pi
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda-
svādv-anna-tṛptān hari-bhakta-saṅghān
kṛtvaiva tṛptiṁ bhajataḥ sadaiva
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

śrī-rādhikā-mādhavayor apāra-
mādhurya-līlā guṇa-rūpa-nāmnām
prati-kṣaṇāsvādana-lolupasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai
yā yālibhir yuktir apekṣaṇīyā
tatrāti-dākṣyād ati-vallabhasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi
dhyāyan stuvaṁs tasya yaśas tri-sandhyaṁ
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

saṁsāra—materialios egzistencijos; dāvā-anala—miško gaisro; līḍha—ryjamus; loka—žmones; trāṇāya—išvaduoti; kāruṇya—savo malone; ghanāghana-tvam—kaip lietaus kupinas debesis; prāptasya—kuris įgijo; kalyāṇa—palankias; guṇa—savybes; arṇavasya—iš jų vandenyno [Kṛṣṇos]; vande—aš lenkiuosi; guroḥ—dvasinio mokytojo; śrī—palankioms; caraṇa-aravindam—lotosinėms pėdoms.

mahāprabhoḥ—Śrī Caitanyos Mahāprabhu; kīrtana—kīrtane; nṛtya—šoka; gīta—dainuoja; vāditra—groja muzikiniais instrumentais; mādyat—patenkintas; manasaḥ—prote; rasena—dėka tyro pasiaukojimo skonių; roma-añca—pašiurpusia oda; kampa—virpančiu kūnu; aśru-taraṅga—ašarų liūtimi; bhājaḥ—kuris garbina; vande—aš lenkiuosi; guroḥ—dvasinio mokytojo; śrī—palankioms; caraṇa-aravindam—lotosinėms pėdoms.

śrī-vigraha—Dievybės; ārādhana—garbinimu; nitya—kasdien; nānā-įvairiais; śṛṅgāra—papuošalais ir drabužiais; tat—Viešpaties; mandira—šventyklos; mārjana-ādau—tvarkymu ir kita veikla; yuktasya—kuris užsiima; bhaktān—savo mokinius; ca—taip pat; niyuñjataḥ—kuris užima; api—taip pat; vande—aš lenkiuosi; guroḥ—dvasinio mokytojo; śrī—palankioms; caraṇa-aravindam—lotosinėms pėdoms.

catuḥ—keturių; vidha—rūšių; śrī—šventu; bhagavat-prasāda—Viešpaties malonės pasireiškimu;  svādu—skaniu; anna—maistu; tṛptān—patenkintais; hari—Viešpaties Hari; bhakta-saṅghān—bhaktus; kṛtvā—padaręs; eva—tokiu būdu; tṛptim—pasitenkinimą; bhajataḥ—kuris patiria; sada—visada; eva—tikrai; vande—aš lenkiuosi; guroḥ—dvasinio mokytojo; śrī—palankioms; caraṇa-aravindam—lotosinėms pėdoms.

śrī-rādhikā—Śrīmatī Rādhārāṇės; mādhavayoḥ—Viešpaties Mādhavos; apāra—beribes; mādhurya—romantiškas; līlā—pramogas; guṇa—savybes; rūpa—pavidalus; nāmnām—šventus vardus; prati-kṣaṇa—kiekvieną akimirksnį; āsvādana—ragauti; lolupasya—kuris trokšta; vande—aš lenkiuosi; guroḥ—dvasinio mokytojo; śrī—palankioms; caraṇa-aravindam—lotosinėms pėdoms.

nikuñja-yūnaḥ—giraitėje esančios jaunosios poros; rati—romantiškos meilės; keli—žaidimų; siddhyai—dėl tobulumo; yā yā—ką tik; ālibhiḥ—draugės gopės; yuktiḥ—besuplanuotų; apekṣaṇīyā—trokštamo; tatra—šiuo atžvilgiu; ati-dākṣyāt—jis labai patyręs; ati-vallabhasya—ir labai brangus; vande—aš lenkiuosi; guroḥ—dvasinio mokytojo; śrī—palankioms; caraṇa-aravindam—lotosinėms pėdoms.

sākṣāt—tiesiogiai; hari-tvena—kaip pats Hari; samasta—visuose; śāstraiḥ—šventraščiuose; uktaḥ—pasakyta; tathā—todėl; bhāvyate—jį tokiu laiko; eva—taip pat; sadbhiḥ—didžios šventos asmenybės; kintu—tačiau; prabhoḥ—Viešpačiui; yaḥ—kuris; priyaḥ—brangus; eva—tikrai; tasya—jo; vande—aš lenkiuosi; guroḥ—dvasinio mokytojo; śrī—palankioms; caraṇa-aravindam—lotosinėms pėdoms.

yasya—kurio (dvasinio mokytojo); prasādāt—malone; bhagavat—Viešpaties; prasādaḥ—malonė gaunama; yasya—kurio; aprasādāt—malonės negavus; na—jokios; gatiḥ—pažangos; kutaḥ api—bet kuria kryptim; dhyāyan—medituodamas į jį; stuvan—giedodamas; tasya—apie jo (dvasinio mokytojo); yaśaḥ—šlovę; tri-sandhyam—per tris dienos sandūras (saulėtekio, vidurdienio ir saulėlydžio metu); vande—aš lenkiuosi; guroḥ—dvasinio mokytojo; śrī—palankioms; caraṇa-aravindam—lotosinėms pėdoms.

Dvasinis mokytojas gauna palaiminimus iš malonės vandenyno. Lygiai taip pat, kaip lietus lieja vandenį ant miško gaisro, užgesindamas jį, taip ir dvasinis mokytojas išvaduoja materializmo kamuojamą pasaulį užgesindamas materialios egzistencijos liepsnojančią ugnį. Aš pagarbiai lenkiuosi lotosinėms tokio dvasinio mokytojo, kuris yra palankių savybių vandenynas, pėdoms.

Kartodamas šventą vardą, šokdamas ekstazėje, dainuodamas ir grodamas muzikiniais instrumentais dvasinis mokytojas yra visuomet patenkintas Viešpaties Caitanyos sankirtanos judėjimu. Kadangi savo prote jis mėgaujasi tyros atsidavimo tarnystės skoniais, kartais jo plaukai atsistoja piestu, jo kūnas virpa, o ašaros bangomis teka iš jo akių. Aš pagarbiai lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotosinėms pėdoms.

Dvasinis mokytojas visuomet užsiima Śrī Śrī Radhos ir Kṛṣṇos garbinimu šventykloje, Jis taip pat užima savo mokinius tokiu garbinimu. Jie rengia Dievybes nuostabiais drabužiais ir papuošalais, valo Jų šventyklą, atlieka kitokią tarnystę Viešpačiui. Aš pagarbiai lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotosinėms pėdoms.

Dvasinis mokytojas visuomet siūlo Kṛṣṇai keturių rūšių prašmatnų maistą (laižomą, kramotomą, geriamą ir čiulpiamą). Kai dvasinis mokytojas regi, jog bhaktai patenkinti, valgydami bhagavad-prasadą, jis taip pat yra patenkintas. Aš pagarbiai lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotosinėms pėdoms.

Dvasinis mokytojas visuomet trokšta klausytis ir kalbėti apie beribius romantiškus Rādhikos ir Mādhavos žaidimus, apie Jų savybes, vardus ir pavidalus. Dvasinis mokytojas trokšta mėgautis tuo kiekvieną akimirką. Aš pagarbiai lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotosinėms pėdoms.

Dvasinis mokytojas yra labai brangus, kadangi jis labai patyrusiai padeda gopėms, kurios skirtingu metu labai skoningai ir įvairiai paruošia Rādhos ir Kṛṣṇos romantiškų meilės žaidimų aplinką Vrindavano giraitėse. Aš pagarbiai lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotosinėms pėdoms.

Dvasinį mokytoją reikia gerbti kaip patį Aukščiausią Viešpatį, kadangi jis yra pats artimiausias Viešpaties tarnas. Tai pripažįsta visi apreikštieji šventraščiai ir tuo seka visi autoritetai. Todėl aš pagarbiai lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo, kuris yra bona fide Śrī Hari (Kṛṣṇos) atstovas, lotosinėms pėdoms.

Dvasinio mokytojo malone žmogus gauna Kṛṣṇos palaiminimus. Be dvasinio mokytojo malonės niekas negali padaryti jokios pažangos. Todėl aš visuomet turiu atsiminti ir šlovinti dvasinį mokytoją. Bent tris kartus per dieną aš turiu pagarbiai lenktis tokio dvasinio mokytojo lotosinėms pėdoms.

Atnaujinta (Šeštadienis, 02 Sausis 2016 13:59)

 
Kalendorius