Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Naujienos Kiekvienas žmogus atsako už savo veiksmus

arthe ’hy avidyamāne ’pi 
saṁsṛtir na nivartate
dhyāyato viṣayān asya 
svapne ’narthāgamo yathā

Nors materialus gyvenimas ir neturi faktinės egzistencijos, jis nepraeina kaip nemalonaus sapno prisiminimai tam, kuris medituoja į juslių tenkinimą. (Śrīmad-Bhāgavatam, 11.22.56)

Kiekvienas žmogus atsako už savo veiksmus

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Viskas būtų labai paprasta, jei­gu su žmogaus mirtimi baigtųsi ir sielos, t.y. dvasios „Aš" egzistavi­mas. Tačiau Aukščiausias dievo as­muo „Bhagavad-gitoje" aiškiai sa­ko: „Nebuvo taip, kad neegzistuo­čiau Aš, tu ir visi karaliai. Ir nieka­dos nebus taip, kad mes visi nu­stosime buvę." O tai reiškia, kad su kitu įsikūnijimu, kol visiškai neišsi­vaduosime iš nuodėmių, teks nešti praeities naštą. Ne be reikalo sako­ma: „Nedaryk kitam to, ko nenori sau." Mokslai, kurie atspindi mūsų praeitį - astrologija, chiromantija, numerologįja ir kt. - yra ne iš piršto laužti.

Deja, šiuolaikinė civilizacija skendi nuodėmingoje veikloje, o demokratija įteisina laisvę nuodė­mingai veiklai. Taip dar labiau ap­sunkinamas žmogaus likimas. Vie­nas iš tokių pavyzdžių - abortai, apie kuriuos šiuo metu itin disku­tuojama Lietuvoje.

Viskas būtų labai paprasta, jei­gu su žmogaus mirtimi baigtųsi ir sielos, t.y. dvasios „Aš" egzistavi­mas. Tačiau Aukščiausias dievo as­muo „Bhagavad-gitoje" aiškiai sa­ko: „Nebuvo taip, kad neegzistuo­čiau Aš, tu ir visi karaliai. Ir nieka­dos nebus taip, kad mes visi nu­stosime buvę." O tai reiškia, kad su kitu įsikūnijimu, kol visiškai neišsi­vaduosime iš nuodėmių, teks nešti praeities naštą. Ne be reikalo sako­ma: „Nedaryk kitam to, ko nenori sau." Mokslai, kurie atspindi mūsų praeitį - astrologija, chiromantija, numerologįja ir kt. - yra ne iš piršto laužti.

Deja, šiuolaikinė civilizacija skendi nuodėmingoje veikloje, o demokratija įteisina laisvę nuodė­mingai veiklai. Taip dar labiau ap­sunkinamas žmogaus likimas. Vie­nas iš tokių pavyzdžių - abortai, apie kuriuos šiuo metu itin disku­tuojama Lietuvoje.

Vienas iš sunkiausių žmogaus teisių pažeidimų yra abortas. Jie ne­išvengiami kiekvieną kartą, kai žmo­nės nėra pasiruošę prisiimti atsa­komybės už juslinį pasitenkinimą. Pirmą kartą abortai buvo legalizuo­ti Rusijoje 1920 metais. Kiniečiai le­galizavo abortus 1950 metais, An­glija- 1960 metais, Amerikoje jie įtei­sinti 1970-aisiais. Ateistinė filoso­fija Rusijoje įtikino žmones, kad žmogaus organizmas susideda tik iš organų ir atomų. Laikantis tokių pažiūrų, galima neįžvelgti nieko nu­sikalstamo, išimant iš moters orga­nizmo... dalį atomų.

Šiuolaikinė mokslinė teorija, pa­gal kurią gyvybė atsiranda, susi­jungus cheminiams elementams, yra tiesiog absurdiška. Mokslinin­kai negali sukurti net pačios papras­čiausios gyvos esybės. Primityvi ir bedieviška idėja, kad gyvoji esybė - tai tik cheminių elementų derinys, yra grubiausio neišmanymo pasi­reiškimas. Žmonės, pasidavę šiai melagingai įtakai, laiko šį klausimą tik laisvo pasirinkimo teise ir tyliai pritaria milijonams abortų. Tiesa to­kia, kad trijų savaičių embrione jau jaučiamas širdies darbas, septintą savaitę - ima veikti smegenys...

Mūsų visuomenėje tapo norma, kad moterys, palaimintos pačios gamtos rūpintis jose įsikūnijusio­mis sielomis, pačios jas žudo. „Pa­žengėme" tiek, kad nenormaliais lai­kome tuos, kurie pasisako prieš abortus. Lietuvoje, deja, net 70 pro­centų žmonių pritaria abortams.

Kiekvienais metais visame pa­saulyje atliekama 80 milijonų vai­siaus pašalinimo operacijų (ar taip pavadinus, nelieka žodžio „žudyti" prasmės?). Baisu net įsivaizduoti, kokia didžiulė nuodėmių našta gu­la ant tėvų pečių.

Bene pagrindinė abortų priežas­tis yra ta, kad daugeliui iš mūsų sek­sas tapo grynai kūniška ir vos ne kasdienine veikla, skirta tik malonumui, o ne vaikų pradėjimui.

Pasikeitimai į gera visuomenėje gali įvykti tik tuo atveju, jei žmo­nės, tikro žinojimo, kurį mums duo­da Vedos, dėka patys viduje ims keistis ir suvoks savo tikrąją dvasinę prigimtį. Vedos - tai nėra mums kažkas primesta iš pašalies tam tik­ram laikotarpiui ar visuomenei. Tai - sąžinės ir širdies kalba, tai - Tie­sa (ne santykinė, įsprausta į praei­tį, dabartį ar ateitį, o tai - absoliuti amžina Tiesa). Todėl žinojimas yra puikus, nesunaikinamas žmogaus turtas. Visa kita - neturi tikros ver­tės.

Jau padariusiems šį nusikaltimą galima būtų patarti nepanirti į bai­mę dėl ateities, o atgailauti ir mal­dose linkėti laimės nuskriaustajam, esant galimybei, padėti kitiems ne­padaryti nuodėmės ir prisiminti, kad „nuodėmės suvokimas atidaro var­tus atlaidams".

Kęstutis BALTRĖTIS

2008  m. kovo 13 d. Nr 20, "Naujoji Vaga", Ignalinos rajono laikraštis

 

Atnaujinta (Trečiadienis, 21 Gegužė 2008 13:10)

 
Kalendorius