Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Naujienos Kiekvienas žmogus atsako už savo veiksmus

{youtube}h-MtT5aYQug{/youtube}

Kiekvienas žmogus atsako už savo veiksmus

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Viskas būtų labai paprasta, jei­gu su žmogaus mirtimi baigtųsi ir sielos, t.y. dvasios „Aš" egzistavi­mas. Tačiau Aukščiausias dievo as­muo „Bhagavad-gitoje" aiškiai sa­ko: „Nebuvo taip, kad neegzistuo­čiau Aš, tu ir visi karaliai. Ir nieka­dos nebus taip, kad mes visi nu­stosime buvę." O tai reiškia, kad su kitu įsikūnijimu, kol visiškai neišsi­vaduosime iš nuodėmių, teks nešti praeities naštą. Ne be reikalo sako­ma: „Nedaryk kitam to, ko nenori sau." Mokslai, kurie atspindi mūsų praeitį - astrologija, chiromantija, numerologįja ir kt. - yra ne iš piršto laužti.

Deja, šiuolaikinė civilizacija skendi nuodėmingoje veikloje, o demokratija įteisina laisvę nuodė­mingai veiklai. Taip dar labiau ap­sunkinamas žmogaus likimas. Vie­nas iš tokių pavyzdžių - abortai, apie kuriuos šiuo metu itin disku­tuojama Lietuvoje.

Viskas būtų labai paprasta, jei­gu su žmogaus mirtimi baigtųsi ir sielos, t.y. dvasios „Aš" egzistavi­mas. Tačiau Aukščiausias dievo as­muo „Bhagavad-gitoje" aiškiai sa­ko: „Nebuvo taip, kad neegzistuo­čiau Aš, tu ir visi karaliai. Ir nieka­dos nebus taip, kad mes visi nu­stosime buvę." O tai reiškia, kad su kitu įsikūnijimu, kol visiškai neišsi­vaduosime iš nuodėmių, teks nešti praeities naštą. Ne be reikalo sako­ma: „Nedaryk kitam to, ko nenori sau." Mokslai, kurie atspindi mūsų praeitį - astrologija, chiromantija, numerologįja ir kt. - yra ne iš piršto laužti.

Deja, šiuolaikinė civilizacija skendi nuodėmingoje veikloje, o demokratija įteisina laisvę nuodė­mingai veiklai. Taip dar labiau ap­sunkinamas žmogaus likimas. Vie­nas iš tokių pavyzdžių - abortai, apie kuriuos šiuo metu itin disku­tuojama Lietuvoje.

Vienas iš sunkiausių žmogaus teisių pažeidimų yra abortas. Jie ne­išvengiami kiekvieną kartą, kai žmo­nės nėra pasiruošę prisiimti atsa­komybės už juslinį pasitenkinimą. Pirmą kartą abortai buvo legalizuo­ti Rusijoje 1920 metais. Kiniečiai le­galizavo abortus 1950 metais, An­glija- 1960 metais, Amerikoje jie įtei­sinti 1970-aisiais. Ateistinė filoso­fija Rusijoje įtikino žmones, kad žmogaus organizmas susideda tik iš organų ir atomų. Laikantis tokių pažiūrų, galima neįžvelgti nieko nu­sikalstamo, išimant iš moters orga­nizmo... dalį atomų.

Šiuolaikinė mokslinė teorija, pa­gal kurią gyvybė atsiranda, susi­jungus cheminiams elementams, yra tiesiog absurdiška. Mokslinin­kai negali sukurti net pačios papras­čiausios gyvos esybės. Primityvi ir bedieviška idėja, kad gyvoji esybė - tai tik cheminių elementų derinys, yra grubiausio neišmanymo pasi­reiškimas. Žmonės, pasidavę šiai melagingai įtakai, laiko šį klausimą tik laisvo pasirinkimo teise ir tyliai pritaria milijonams abortų. Tiesa to­kia, kad trijų savaičių embrione jau jaučiamas širdies darbas, septintą savaitę - ima veikti smegenys...

Mūsų visuomenėje tapo norma, kad moterys, palaimintos pačios gamtos rūpintis jose įsikūnijusio­mis sielomis, pačios jas žudo. „Pa­žengėme" tiek, kad nenormaliais lai­kome tuos, kurie pasisako prieš abortus. Lietuvoje, deja, net 70 pro­centų žmonių pritaria abortams.

Kiekvienais metais visame pa­saulyje atliekama 80 milijonų vai­siaus pašalinimo operacijų (ar taip pavadinus, nelieka žodžio „žudyti" prasmės?). Baisu net įsivaizduoti, kokia didžiulė nuodėmių našta gu­la ant tėvų pečių.

Bene pagrindinė abortų priežas­tis yra ta, kad daugeliui iš mūsų sek­sas tapo grynai kūniška ir vos ne kasdienine veikla, skirta tik malonumui, o ne vaikų pradėjimui.

Pasikeitimai į gera visuomenėje gali įvykti tik tuo atveju, jei žmo­nės, tikro žinojimo, kurį mums duo­da Vedos, dėka patys viduje ims keistis ir suvoks savo tikrąją dvasinę prigimtį. Vedos - tai nėra mums kažkas primesta iš pašalies tam tik­ram laikotarpiui ar visuomenei. Tai - sąžinės ir širdies kalba, tai - Tie­sa (ne santykinė, įsprausta į praei­tį, dabartį ar ateitį, o tai - absoliuti amžina Tiesa). Todėl žinojimas yra puikus, nesunaikinamas žmogaus turtas. Visa kita - neturi tikros ver­tės.

Jau padariusiems šį nusikaltimą galima būtų patarti nepanirti į bai­mę dėl ateities, o atgailauti ir mal­dose linkėti laimės nuskriaustajam, esant galimybei, padėti kitiems ne­padaryti nuodėmės ir prisiminti, kad „nuodėmės suvokimas atidaro var­tus atlaidams".

Kęstutis BALTRĖTIS

2008  m. kovo 13 d. Nr 20, "Naujoji Vaga", Ignalinos rajono laikraštis

 

Atnaujinta (Trečiadienis, 21 Gegužė 2008 13:10)

 
Kalendorius