labai mielas Ciuricho nrisimhadeva jagannatha :)

    

Jaya Jaya Sri Prahlada Nrisimhadeva! Jaya Jagannatha Baladeva Subhadara
Sudarsana! Jaya Jaya Sri Sri Gaura Nitai! Jaya Srila Prabhupada