Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Skyrelyje ISKCON - Dialogas galite perskaityti pirmą kartą lietuvių kalba skelbiamą oficialų ISKCON'o pareiškimą apie tarpreliginį dialogą su Dievą tikinčiais žmonėmis.

Brahmos malda 2

BS 5.38

śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
drumā bhūmiś cintāmaṇi-gaṇa-mayi toyam amṛtam
kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī priya-sakhi
cid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api ca

sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhībhyaś ca su-mahān
nimeṣārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ
bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ
vidantas te santaḥ kṣiti-virala-cārāḥ katipaye

Aš garbinu šį transcendentinį sostą vardu Švetadvipa, kur mylinčios sutuoktinės - Lakšmi savo tyra nesutepta esme stengiasi su meile pasitarnauti Aukščiausiam Viešpačiui Krišnai - savo vieninteliam mylimajam; kur kiekvienas medis yra transcendentinis troškimų medis; kur dirva grįsta filosofiniu akmeniu; kur visas vanduo yra nektaras; kiekvienas žodis - daina; kiekvienas judesys yra šokis; fleita yra geriausias draugas; kur spindesys - pilnas transcendentinės palaimos, o aukščiausios dvasinės būtybės turi savo skonį ir pajėgia suteikti pasitenkinimą Jam; kur begalė karvių duoda transcendentinius pieno vandenynus; kur transcendentinio laiko egzistencija amžina, laiko, kuris visuomet yra dabartis, be praeities ir ateities ir todėl neturi sąvybės prabėgti net trumpiausią akimirką. Ši vieta žinoma kaip Goloka tik keletui realizuotų sielų šiame pasaulyje.

 

Brahmos malda

SB 10.14.30

tad bhūri-bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṁ
yad gokule 'pi katamāṅghri-rajo-'bhiṣekam
yaj-jīvitaṁ tu nikhilaṁ bhagavān mukundas
tv adyāpi yat-pada-rajaḥ śruti-mṛgyam eva

Didžiausia įmanoma laimė man būtų gimti bet kuo šiame Gokulos miške, ir kad mano galva maudytusi dulkėse, krentančiose nuo bet kurio jo gyventojo lotosinių pėdų. Jų visas gyvenimas ir siela yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Mukunda, kurio lotosinių pėdų dulkių vis dar ieško Vedų mantrose.

 

 

 

BB Govinda Svamio paskaita

Labai graži paskaita:

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS 11 dalis, 10skyrius,2010

                                                                             

 Aš niekada neverkiu
 
Šią vasarą gyvenimas festivalių ture Lenkijoje buvo asketiškas – ankštos gyvenimo sąlygos, ilgos tarnystės valandos ir karštesnė nei įprastai vasara – tačiau mūsų trijų šimtų bhaktų dvasia visą laiką išliko pakili. Daugelis sakė, kad tai buvo geriausias turas, tą įrodė ir didžiausias susirinkusių žiūrovų skaičius.
 
Tačiau labiausiai tą rodė svečių vertinimas, pasireiškiantis įvairiais meilės būdais, kurie šių metų turą išskyrė iš kitų. Niekur nebuvo taip akivaizdu, kaip Revalyje, kur vyko mūsų paskutinis festivalis.
 
Kadangi buvo tik viena harinama, skelbianti apie renginį, prieš jai prasidedant pasakiau trumpą kalbą.
 
- Graži diena, - pasakiau bhaktams, - ir visi žmonės paplūdimyje. Šią akimirką nei vienas žmogus mieste nežino, kad vakare bus mūsų programa. Ten dešinėje matote, kaip festivalio komanda pradeda statyti lauke palapines. Vokiečių kalboje yra žodis 'blitzkrieg', nurodantis, kad armija užima miestą šviesos greičiu. Taigi mes šį rytą išeiname į Revalio 'blitzkrieg', ir leisime visiems sužinoti apie šio vakaro festivalį.
 
Pasigirdo pritarimo šūksniai ir bhaktai greitai paruošė visą sankirtanos įrangą – akordeonus, mridangas, džiambi būgnus, karatalus, vėliavas, plakatus ir girliandas. Po keletos minučių šimtas šešiasdešimt bhaktų džiaugsmingai giedodami ir šokdami pasiekė paplūdimį.
 
Vinguriuojant mažyčiu takeliu palei pakrantę, žmonės graibstė kvietimus tiesiog mums iš rankų. Po pusvalandžio sustojome, ir Tribhuvanešvara dasa pasakė keletą žodžių kviesdamas visus į festivalį. Po to žmonės kėlė rankas ir uždavinėjo klausimus. Pirmą kartą mus matantieji stovėjo apstulbę iš nuostabos, stebėdami, kokį didelį susidomėjimą rodo kiti.
 
- Ar šiais metais bus naujas spektaklis? – paklausė vyras.
 
- Ar vėl pasirodys sankhjos šokių grupė iš Mumbajaus? – paklausė kitas.
 
- Ar bus šokio konkursas vaikams laimėti sarį? – sušuko moteris.
 
Kirtano grupė judėjo toliau paplūdimiu, o aš ėjau truputį atsilikęs su keletu bhaktų vaikų.
 
- Guru Maharadža, - pasakė berniukas, - turime klausimą. Norime paklausti, ar jūs kada nors verkiate.
 
Sustojau.
- Ką? – paklausiau.
 
- Norime sužinoti, ar kartais verkiate, - pasakė jis. – Mes dažnai girdime, kad bhaktai turėtų verkti dėl Krišnos. Žinote, kaip gopės verkė dėl Krišnos arba kaip ašaros turi riedėti mūsų skruostais, kai kartojame Harė Krišna.
 

 

Šrilos Prabhupados paskaita

Šrilos Prabhupados paskaita, "Bhagavad Gita Kokia ji yra", 1.21-22.
Londonas, 1973 07 18. Puolusi ir nepuolusi religija.

 

Arjunos maldos

yat sadā sarvathā śuddha-
nirupādhi-kṛpākare
tasmin satya-pratijñe san-
mitra-varye mahā-prabhau

viśvastasya dṛḍhaṁ sākṣāt
prāptāt tasmān mama priyam
mahā-manoharākārān
na para-brahmaṇaḥ param

Niekas nėra man brangesnis nei Aukščiausiasis Brahmanas, Krišna, turintis visa kerintį gražų pavidalą. Jis atidavė Save man, kuris visiškai Juo tiki. Jis yra tyro, besąlygiško gailestingumo telkinys, Jis laikosi savo duoto žodžio, Jis – geriausias iš gera linkinčių draugų, visagalis visų Viešpats.

BB 5.59-70

kathaṁ vidyām ahaṁ yogiṁs
tvāṁ sadā paricintayan
keṣu keṣu ca bhāveṣu
cintyo 'si bhagavan mayā

O Krišna, aukščiausiasis mistike, kaip turėčiau nuolat galvoti apie Tave, ir kaip man Tave pažinti? Kokiu iš Tavo gausių pavidalu man Tave atsiminti, O Aukščiausiasis Dievo Asmuo?

BG 10.17

 

Potvyniai Vrindavane

Spalio 23d. prasidės šventas kartikos mėnuo. Šį mėnesį pasiūlę savo tarnystę Šri Šri Radhai Krišnai, gauname tūkstantį kart didesnį rezultatą. Visą mėnesį 18.30val. visose Hare Krišna šventyklose dainuosime maldas ir siūlysime ugneles. Kviečiame prisijungti:)

Taip pat daugelis bhaktų šį mėnesį vyksta į šventas vietas, kuriose Radha Krišna apreiškė savo žaidimus. Vrindavane dar rugsėjo mėnesio pabaigoje patvinusi Yamuna apsėmė dalį miestelio. Žiūrėkite video.

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS


11 dalis, 9 skyrius Šrila Indradjumna Svamis

Rugsėjo 25, 2010

Jūsų vardas ten bus

Mano brangus dvasios broli Šridhara Maharadža,

Prašom priimti mano nuolankiausius nusilenkimus. Šlovė Šrilai Prabhupadai.

Šiandien švenčiame palankią Jūsų apsireiškimo dieną. Daugybė dvasios brolių, mokinių, draugų ir gera linkinčiųjų susirinko iš viso pasaulio ir džiaugiasi maloniais prisiminimais apie Jūsų šlovingą veiklą skleidžiant Viešpaties Čaitanjos sankirtanos misiją. Dalindamiesi prisiminimais jie gali kalbėti valandų valandomis, nes Šrilos Prabhupados malone Jūsų tarnystė buvo iškili. Žinau tai, nes man pasisekė pakankamai laiko praleisti su Jumis ir buvau liudininkas Jūsų veiklos Indijoje, Amerikoje ir Kanadoje.

Džiaugiuosi, kad šiandien Jus šlovina pagal nuopelnus. Tačiau man ir liūdna, nes jaučiu, kad Jūsų išėjimas buvo pirmalaikis. „Anksčiau laiko“ – būtent šį žodį ankstyvosiomis judėjimo dienomis pavartojo Šrila Prabhupada, kai išgirdo apie vieno iš savo mokinių mirtį.

Kartais stebiuosi, kodėl Viešpats tokius bhaktus, kaip Jūs, pasiima taip anksti, atsakomybę skleisti Krišnos Sąmonę palikdamas jaunesniesiems broliams. Tai gali būti tik dėl Jo meilės tarnams, tokiems kaip Jūs, kurie turi visas gerąsias savybes ir stiprų troškimą skleisti šventuosius vardus visame pasaulyje. Vienas iš mūsų dvasios brolių, Bimal Prasad das, tai gražiai paaiškino:

„Mes visi mylime ir pasitikime didžiosiomis sielomis, kurios pasiekė tobulumą mėgaudamosi šventaisiais vardais. Deja, tokia sėkmė dažnai reiškia, kad Aukščiausias Viešpats Pats labai trokšta su bendrauti su jomis ir todėl mums jų trūksta, kai Jis pasiima šias sielas Namo, kad jos būtų kartu su Juo.“

 

Hanumano atsidavimas

Hanumanas nori, kad Rāma gyventų ilgai

Kartą Hanumanas pamatė kaip motina Sita persirenginėja savo kambaryje. Ji jau buvo išsimaudžiusi ir pasiruošusi susitikti su Viešpačiu Rama. Jis pamatę ją kaip tik tuo metu, kai ji dėjosi ant savo plaukų sklastymo raudonus dažus. Indijoje tai laikoma ištikimos žmonos simboliu. Taip pat sakoma, kad jei žmona nešioja padažytą sklastymą, jos vyras gyvens labai ilgai ir jo gyvenimas bus labai palankus. Hanumanas tarė:

-         Motina, aš visur jūsų ieškau, ką jūs čia darote? Kas čia per raudoni dažai ir kam jūs juos tepate ant savo galvos?

Ji atsakė:

-         Aš taip tepu, kad mano vyras, tavo šeimininkas, būtų nuolat šlovingas, laimingas ir ilgai gyventų. Tai labai palanku jam.

Sita Devi išėjo ir Hanumas liko vienas persirengimo kambaryje. Jis paėmė raudonus dažus, sumaišė juos su aliejumi ir išsitepė jais nuo galvos iki kojų. Kai jis nusileido žemyn pas savo Viešpatį Ramą, visi ėmė labai kvatoti. Viešpats Rama paklausė:

-         Hanumanai, ką čia pasidarei?

-         O, Prabhu, aš taip padariau nes motina Sita tepdamasi dažais plaukų sklastymą sakė, kad tau taip bus labai palanku, tu gyvensi ilgai ir laimingai, todėl nusprendžiau jei dažais išsitepsiu visą kūną, tu gyvensi dar ilgiau ir būsi labai labai labai laimingas.

Štai kaip stipriai Hanumanas nori patenkinti Ramą.

 

Śrīlos Prabhupādos pasitraukimo diena

Kviečiame visus apsilankyti mūsų šventykloje Raugyklos 23, Vilnius

 Antradienį, lapkričio 9 d. , 17val

Śrīlos Prabhupādos pasitraukimo diena

1977 m. lapkričio 14 d. A.C. Bhaktivedanta Svāmis Prabhupāda pasitraukė iš šio pasaulio, palikdamas Tarptautinę Krišnos sąmonės Bendriją, daugybę knygų su savo įstabiais komentarais ir neišdildomą įspūdį tūkstančių žmonių atmintyje. Jo knygos – religijos įstatymų rinkiniai būsimiems dešimčiai tūkstančių metų. Bhaktivinoda Ṭhākura sakė:

Kas sako, jog vaiṣṇavai miršta, smarkiai klysta,
Nes jie gyvena ligi šiol garse!
Vaiṣṇavai miršta, kad gyventų ir bandytų
Šventą vardą skleisti plačiai aplink.

Išeidamas Śrīla Prabhupāda sakė:

Savo meilę man jūs parodysite tuo, kiek bendradarbiausite, palaikydami šią instituciją kartu po to, kai aš išeisiu.”

Prabhupados pasitraukimo minėjimo pradžia Vilniaus šventykloje - 17 val.

Kviečiame visus bhaktus ir Krišnos draugus apsilankyti šventykloje šiomis dienomis. Taip pat nuolankiai prašome Jūsų pagalbos organizuojant šias šventes. Mums reikalingas jūsų darbas puošiant šventyklą, altorių, ruošiant prasadą, reikalingos gėlės girliandoms ir altoriaus puošimui, reikalingi pinigai papuošimams, vaišėms ir padaryti didelį Govardhano kalną šventykloje.

Dėl galimybių paaukoti šventėms ir prisidėti savo darbu kreipkitės šventykloje į Doyalgovindą d. arba Rasapriyą dd. Šventyklos telefonas: 8 5 2135218

 

 

 

 

Govardhana pudža

Kviečiame visus apsilankyti mūsų šventykloje Raugyklos 23, Vilniuje

Šeštadienį, lapkričio 6 d. 

Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmi apie Govardhaną sako:

vinā bhavet kiṁ hari-dāsa-varya-
padāśrayaṁ bhaktir ataḥ śrayāmi
yam eva saprema nijeśayoḥ śrī-
govardhano me diṣatām abhīṣṭam

„Negavus lotosinių Govardhano, geriausio iš Śrī Hari tarnų, kupino meilės Śrī Rādhā-Kṛṣṇai, pėdų prieglobsčio, kaip galima kada nors pasiekti tyrą atsidavimo tarnystę? Lai šis Govardhanas išpildo mano vidinį troškimą ir suteikia ypatingą tarnystę Śrī Rādhai ir Kṛṣṇai, kai Jie susitinka daugelyje jo giraičių.“

Govardhano garbinimo šventės pradžia – 12 val.

 

 

JM Dhirašantos prabhu mintys

Rūpinimosi nektaras
Esti labai efektyvus būdas, kaip išeiti iš kasdieninio proto sąlygotumo. Šis būdas – tai mąstyti ir veikti ne savo mažame ego rate, kuris dažnai gana ribotas, kupinas pasikartojimų ir iš tiesų didžiąją laiko dalį šiek tiek nuobodus, bet mąstyti ir veikti dėl kitų interesų.

Pažvelkime į savo gyvenimus ir aiškiai pamatysime, ar padedame sumažinti kitų kančias. Paprastai didžioji dalis minčių bei ruošimosi sukasi apie tai, kas nesiseka mūsų gyvenimuose. Taip, problemų bus ir daugelis ir daugelis jų pasiliks, tačiau mes didesni nei mūsų pačių mažos problemos.

Šie potyriai, problemos bei iššūkiai yra mūsų ypatingo mūšio lauko dalis, kurią turime įveikti, kad susitiktume su Krišna kitoje pusėje. Štai kodėl Krišna sako, kad tas, kuris Jam brangus, yra nepaveikiamas laimės ir kančios. Tokios asmenybės nelaiko savęs centru. Kai mes galvosime, elgsimės, planuosime daugiau tokiu būdu, pamatysime, kaip tiek daug ginčitynų klausimų, problemų, sąstingio sumažės ar išnyks.

Be dvasinių priesaikų vykdimo galbūt norėsime gerbti ir kitus aštuonis principus. Tai 4 Bendruomenės Kūrimo Principai ir 4 Pusiausvyros Principai. 

 Bendruomenės Kūrimo Principai

 

Prahlādo maldos

Prahlāda

āsīnaḥ paryaṭann aśnan
śayānaḥ prapiban bruvan
nānusandhatta etāni
govinda-parirambhitaḥ

Prahlada Maharadžas visada buvo paniręs mintimis į Kṛṣṇą. Visada būdamas Viešpaties glėbyje, jis nežinojo, kaip automatiškai buvo vykdomi jo kūno poreikiai, tokie kaip sėdėjimas, vaikščiojimas, valgymas, gulėjimas, gėrimas ir kalbėjimas.

SB 7.10.21

tataḥ kṣitāv eva niveśya nāthaḥ
kṛtvā tam aṅgke sujanaika-bandhuḥ
śanair vidhunvan kara-pallavena
spśran muhur mātṛvad āliliṅga

"Viešpats, kuris draugiškas tik savo bhaktams, tuomet atsisėdo ant žemės ir pasisodino Prahlādą ant kelių. Švelniai supuodamasis pirmyn ir atgal Jis glostė Prahlādą savo lotosine ranka ir apkabindavo jį vėl ir vėl, kaip motina apkabina savo vaiką." tokiu būdu Viešpats rodė dėmesį Prahlādai, nekreipdamas daugelio kitų išaukštintų asmenybių.

 

"Mantra party" Krišnos sodelyje Vilniuje 2010 09 30

Profesionalūs remiksai Harė Krišna tema. Prabhupados atvykimo į Ameriką 45 metinių proga Vilniaus šventyklos kiemelyje vyko vakaras, kuriame profesionalūs didžėjai darė gyvus remiksus harė krišna tema. Taip pat skambant šiuolaikinėms klasikos aranžuotėms šokėjos pašoko keletą šokių. Sodelis buvo nuspalvintas prožektorių šviesomis ir per visą namo sieną plaukiančiu užrašu Harė Krišna.

 

Dhirašantos prabhu mintys

Išdidumas
Išdidumas – tai pernelyg gera nuomonė apie save. Išdidumo apsvaigintas asmuo jaučiasi be galo svarbus ir geresnis už kitus, todėl dažnai elgiasi netinkamai ir negerbia aplinkinių. Privalome atminti, kad esame tik mažutėlės dvasinės sielos. Mūsų siela savo dydžiu teprilygsta 1/10 000 plauko galiuko dalelei . Tiesiog per maži. Ir nesame jokie valdovai. Krišna yra vienintelis valdovas, o mes esame Jo tarnai, taigi neturėtume didžiuotis.

Papasakosiu jums istoriją apie vieną pasipūtusį mokslininką, kuris labai didžiavosi savo mokytumu.

Kartą gyveno mokslininkas. Keliaudamas jis pasiekė nežinomą kaimelį ant upės kranto ir paprašė valtininko perkelti jį į kitą upės pusę. Mokslininkas visuomet didžiavosi savo pasiekimais, o čia jis staiga išgirdo, kad šiame kaimelyje nėra net elektros. „Fe, kokie atsilikę šitie kaimiečiai. Jie niekada neišmoks nieko svarbaus“,- galvojo jis sau. Kaip tik tuo metu, kai mokslininkas ir valtininkas yrėsi upe, pro šalį praplaukė žuvų būrys. Mokslininkas sušuko: „Žiūrėk! Žiūrėk!!! Tai…“

„Tai žuvų būrys“,- ramiai atsakė valtininkas.

„Ne! Ne! Tai ne šiaip sau žuvų būrys. Noriu tave informuoti, kad šios žuvys vadinamos Catla catla.“

„Kaip?????“

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

 

11 dalis, 8 skyrius                                                                                          Šrila Indradjumna Svamis Rugsėjo 3, 2010                                                                              Siekiu išpildyti Jūsų troškimus


Brangiausias Šrila Prabhupada,
 
Prašom priimti nuolankiausius nusilenkimus Jūsų lotosinių pėdų dulkėse. Šlovė Jums!
 
Prieš 114 metų šią palankią dieną Jūs apsireiškėte šiame pasaulyje paskleisti nepriežastinę malonę puolusioms šio amžiaus sieloms. Jūsų apsireiškimo metu šlovė buvo neišreikšta, kaip kad lotoso žiedas būna užsivėręs tamsią naktį. Tačiau iki Jūsų pasitraukomo iš šio pasaulio dienos Jūsų šlovingi darbai pranešė apie nušvitimo amžių ir jiems buvo pritarta – taip visi įvertina grožį lotoso, kuris išsiskleidžia ryto aušroje.
 
Jaučiuosi labai laimingas ir tuomet, ir dabar būdamas Jūsų žaidimų dalis. Pradžioje man teko galimybė klausytis Jūsų tiesiogiai, prisijungti prie Jūsų rytinių pasivaikščiojimų ir tarnauti Jums asmeniškai. Jūsų prigimtis tokia maloninga – kai kartą daviau Jums 10 dolerių banknotą, atsakėte man parašydamas laišką, skatinantį kartoti šventuosius vardus, tvirtai laikytis įžadų ir sekti pažengusiųjų bhaktų pėdomis.

 

Pakilti aukščiau mokinystės

Iš Šrīlos Prabhupādos paskaitos apie "Šrīmad Bhāgavatam" 1.2.33, skaitytos Vrindavane 1972 11 12.

Kuo daugiau jūs užsiimate atsidavimo tarnyste, tuo labiau jūsų jutimai tampa tyri arba nepadengti. O kai jie yra visiškai nepadengti, be jokių įvardijimų, tada jūs galite tarnauti Kṛṣṇai. Tai yra mokymasis. Vaidhī-bhakti, tai yra mokymasis. Tikroji bhakti, parā-bhakti, tai yra rāgānugā-bhakti. Šią rāgānugā-bhakti mes turime pasiekti praėję vaidhī-bhakti. Materialiame pasaulyje, jei mes nebandome eiti toliau atsidavimo tarnystės kelyje, jei mes tiesiog įsikibome į šastrų reglamentavimo procesą ir nesistengiame eiti toliau... Šastrų procesas taip pat reglamentavimas, jog reikia. Be šastrų proceso, jūs negalėsite pasiekti šio lygio. Bet jei mes laikysimės tik šastrų proceso ir nebandysime pagerinti savo... Šastrų procesas yra kaniṣṭha-adhikāra, žemiausia atsidavimo tarnystės pakopa.

 

Rūpos ir Sanatanos nuolankumas (paskaita)

Graži Bhakti Bringa Govinda Svamio paskaita. Anglų kalba su vertimu į rusų.

 

Radhaštamio šventė Vilniuje 2010 09 15

Štai kaip atrodė Vilniaus Nitaigaurasundaros šventyklos altorius Radhaštamio dieną, tik prieš prasidedant šventei:

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

Tikros istorijos iš turo!

11 dalis, 7 skyrius Šrila Indradjumna Svamis

Liepos 1 - 25, 2010

Gyva “Gita”

Kai birželio pradžioje išskridau iš Jungtinių Valstijų į Varšuvą, Lenkija vis dar liūdėjo dėl prezidento Lech Kaczynski netekties, kuris balandžio pradžioje žuvo lėktuvo katastrofoje Rusijoje. Kartu su juo žuvo ir žmona bei daugybė kitų svarbių Lenkijos asmenų. Priešlaikiniai prezidento rinkimai turėjo įvykti liepos 5, tą dieną buvo numatytas ir pirmasis mūsų vasaros festivalis Baltijos jūros pakrantėje.

Kitą dieną įlipau į mažą lėktuvą, skrendantį į Ščeciną, miestą netoli mūsų bazės pajūryje. Tai turėjo būti aštuonių valandų kelionė lėktuvu ir po to automobiliu, o aš prastai jaučiausi dėl laiko juostų kaitos, tai turėjau apsirengti nevaišnaviškais drabužiais, tikėdamasis išvengti diskusijų lėktuve. Atsisėdęs, tarp keleivių pajutau niūrias nuotaikas.

Lėktuvui skrendant apie penkiolika minučių, prabilo šalia manęs sėdintis vyriškis.

- Ar žinote, kad žmonės spokso į jus? – paklausė jis.

Apsižvalgiau ir mano akys susitiko su keletu kitų keleivių akių, kurie iš tiesų spoksojo į mane. Jie greitai nusuko žvilgsnį.

- Nežinojau to.

- O kas toks būsite?- paklausė jis.

- Mano pavardė Tibbitts, pone, - atsakiau. – Aš skrendu į pajūrį trumpom atostogom.

- Jūs neatostogaujate, - pasakė jis. – Aš taip pat jus stebėjau. Jūs žmogus, turintis tikslą. Ką jūs iš tiesų ruošiatės daryti?

 

 

JM Dirashantos prabhu mintys

Visa turi būti panaudota tarnystei Krišnai (yukta-vairagya)
Vieną rytą Džajapataka Svamis pakvietė vidun ISKCON‘o rėmėją (vadinamąjį life member), kuris dienai atkeliavo iš Kalkutos į Majapurą susitikti su Šrila Prabhupada. Šrila Prabhupada pasisveikino ir pasiteiravo apie jo verslą.

Svečias atsakė, kad jis yra stiklo gamyklos savininkas. Tada Prabhupada pasiteiravo, iš ko gaminamas stiklas, ir žmogus atsakė:

„Iš silicio, Svamidži, iš smėlio.“ „Ir kas gi yra tikrasis smėlio savininkas?“, - paklausė Prabhupada. „Bhagavanas, Dievas yra tikrasis smėlio savininkas.“ „O..., tai tu vagi iš Dievo?“,- metė iššūkį Prabhupada.

Vyras juokėsi. Jis buvo kiek sutrikęs, bet jam aiškiai patiko tai, kaip mikliai Prabhupada jį demaskavo primindamas, kas yra tikrasis visa ko savininkas. Svečias minutėlę pamąstė ir tada, tarsi norėdamas atremti tariamą kritiką, išdrįso pasiteisinti, esą jis daug aukojąs labdarai. Prabhupada pričiupo jį ir antrą kartą. „Tuomet tu tik truputį vagis“,- pasakė erzindamas. Visi juokėsi, o vyriškis, dar giliau suvokęs savo tikrąją – Dievui pavaldžią padėtį, atrodė visiškai laimingas.

 
Kalendorius